SCADA, OSOS, CBS, IT ve Çözüm Merkezi Yatırımları

geri


Geleceğe yatırıma devam

Bölgede elektriğin kalite, yeterlilik ve sürekliliğinin sağlanması; EPDK’nın düzenlemelerinde öngörülen şartların yerine getirilmesi için iyi planlanmış ve öngörülmüş yatırımlar ve aynı zamanda işletme faaliyetlerinde ekonomik ve fonksiyonel verimliliğin artırılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle Muğla ve Denizli’de kesintisiz enerji verilebilmesi için şebeke yapısının fiziki şartlardan, hava koşullarından ve diğer harici etkilerden korunması gerekmekte ve bu da gelecek 5-10 yıllık süreçte ciddi boyutlarda yatırımı beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda planlamasını yapan ADM gelecek 5 yıl için bölgede yaklaşık 535 milyon TL yatırım yapmayı hedeflemektedir.

 

ADM planlama stratejisinde, işletme maliyetinin aşağıya çekilmesini, uluslararası standartta teknolojik malzeme kullanılmasını, mevcut personelin bilgi ve becerilerinden en üst seviyede faydalanılmasını, personelin meslek içi eğitimlerle desteklenmesini ve her aşamada sistemi işletebilen bilgili ve tecrübeli kalifiye personelin istihdam edilmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda, doğal olarak yapılacak her türlü yatırımın işletme giderlerini azaltıcı ve verimliliği artırıcı bir fonksiyonu olması gözetilmektedir. Planlamada aynı zamanda, günümüz koşullarının yanısıra hizmet verilen müşterinin gelecekteki beklentisi ve ihtiyaçları da dikkate alınarak elektrik şebekesinin teknik ve ekonomik performansını artıracak adımlar öngörülmektedir.

 

Uzun ömürlü şebeke tasarımı ve mevcut durum

Şebeke ömrünün 25- 30 yıl olduğu ve şebekenin değiştirilmesi ve/veya genişletilmesinin uzun vadeli çalışma gerektirdiği dikkate alındığında, uzun ömürlü bir tasarımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  ADM bu gerekliliği karşılamak üzere planlama çalışmalarını tamamlamıştır.

Halihazırda görev bölgesinde 31.5,15.8 ve 6.3 kv’lık olmak üzere üç değişik işletme gerilim seviyesi mevcuttur.

Elektriksel yükün yoğun olduğu bölgelere ana indirici merkezlerde 31.5 kv işletme gerilimine düşürülen gerilim,  dağıtım noktalarında 31.5/15.8 ve 31.5/6.3 ve31.5/0.4 kv’lik gerilim kademeleriyle hizmete sunulmaktadır.

(31.5/15.8 ve 31.5/6.3 kv) Gerilim kademelerini ikinci bir gerilim transformasyonu ile sistem 15.8/0.4 ve6.3/0.4 kv’lik gerilimlerden birine indirilmektedir.

Öncelikle ekonomik ömrünü doldurmuş 31.5/15.8 ve 31.5/6.3 kv işletme gerilimini haiz tesislerin 31.5/04 kv işletme gerilimine dönüştürülmesi, diğer dönüştürülmesi gereken tesis bölümlerinin ise ekonomik ömürleri sonunda işleme tabii tutulması planlanmıştır.

 Mevcut sistemdeki 31.5 kv işletme gerilimini haiz tesis bölümleri SCADA sistemiyle uzaktan kumanda edilmek üzere programlanmıştır.