Politikalarımız

geri


AMACIMIZ;

Elektrik enerjisini; güvenli, sürekli, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine uygun olarak dağıtmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ;

Sektöründe lider bir kuruluş olmayı hedefleyen ADM EDAŞ kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır.

 

Bu kapsamda şirketimiz;

 • Tüketici ve tedarikçilerimizin memnuniyetini ve sürekliliğini sağlamayı
 • Birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Etkili bir liderlik ile çalışanların katılımını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve hizmetin sürekli gelişimini sağlamanın yanı sıra ileriye dönük gelişmeyi destekleyecek yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinliklere yönelik eğitimleri gerçekleştirimeyi,
 • Alt işverenlerimizin gelişimine katkı sağlamayı,
 • Ölçülebilir değerlerle doğru kararlar almayı, süreçlerimiz ile şirket hedeflerimizi sürekli gözden geçirerek, performansımızı geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılacağını, 
 • Kalite performansımızı sürekli iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Temeli “İnsana Saygı” olan yönetim anlayışını benimseyen ADM EDAŞ, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma saygının bir göstergesi olarak görev kabul etmektedir

 

Bu kapsamda şirketimiz;

 

 • Çevre tahribine neden olan unsurların kontrol altına alınması, azaltılması ve önlemesini ilke edinmeyi,
 • Çevresel etkilerin azaltılması ile ilgili sürekli gelişmeye katkıda bulunacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • İlgili çevre mevzuatı, yasa, yönetmelik doğrultusunda kuruluşumuza ait çevre boyut ve etkileri değerlendirmeyi ve sahip olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri’nin gereklerini karşılamayı,
 • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak, yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin bu amaç ve hedeflere uygunluğunu izlemeyi ve yılda en az bir defa mevcut durumu gözden geçirmeyi,
 • Çevre Yönetim Sisteminin doğru şekilde algılanması için, gerekli ve yeterli şekilde dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Taahhüt edilen ve uygulanan bu politikayı tüm çalışanlarımıza duyurmayı,
 • Kamu ve üçüncü şahısların erişimine açık olmasını politika olarak kabul etmeyi çevre politikası olarak kabul etmiştir.

 

İSG POLİTİKAMIZ;

“ADM EDAŞ için hiçbir iş insanın can güvenliğini tehlikeye atacak kadar önemli ve acil değildir” düşüncesini benimsemiş olan ADM EDAŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili;

 • İş sağlığına ve güvenliğine önem vermek, önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirerek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızı bilinçlendirmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
 • İSG risklerini kabul edilebilir risk seviyesine indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlığının korumayı,
 • Alt işverenlerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde verimliliği arttırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak uygulamaktadır.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ;

Bilgiyi korunmaya değer kritik bir olgu olarak tanımlayan ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (ADM veya Şirket ) sağlıklı bir şekilde faaliyet gösterebilmesi ve yasal gereksinimleri karşılayabilmesi için bilginin uygun şekilde korunması gerektiği tartışmasızdır. Günümüz koşullarında başarıya ulaşmanın önemli unsurlarının başında, sahip olunan bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve bilgiye doğru zamanda doğru kişilerin erişimine olanak sağlanması gelmektedir. ADM, uygun kontroller ve proaktif önlemler sayesinde sahip olduğu bilgilerin güvenliğinin bir yönetim sistemi çerçevesinde ele alındığını taahhüt etmektedir. ADM’ye ait bilgi varlıkları tehditlere karşı korunmaktadır. Bilgi sistemleri üzerindeki tehdit unsurlarından (kaybolma, çalınma, zarar görme ve yetkisiz kişiler tarafından erişilme,bilginin değiştirilmesi, zararlı yazılımlar, siber saldırılar, bilgisayar korsanları ve bilgi casusluğu, yetkisiz erişim, kaybolma gibi) kaynaklanabilecek olumsuzluklar, Şirketin sorumlulukları bakımından ciddi sorunlar doğuracak, faaliyetleri önemli düzeyde aksatacaktır. ADM’nin, öncelikle müşteriler olmak üzere düzenleyici kuruma ve şirket ortaklarına karşı sorumluluklarını yerine getirilebilmesi bakımından, kişisel verilerin ve bilgi varlığının güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Çalışanların iş sözleşmeleri de dahil olmak üzere ADM tarafından imzalanan tüm sözleşmelerde; Şirketle ilişkilendirilebilecek tüm bilgilerin, “korunması zorunlu gizli bilgi” olduğu ve ihlalin sonuçları belirtilmiştir. Güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi, gizliliğin ve basılı ortamda bulunan bilgilerden bilgisayar sistemleri üzerinde saklanan tüm şirket verilerinin korunması, erişebilirliğin ve bütünlüğün sağlanması bakımından ADM çalışanlarının sorumluluklarının da belirlendiği Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulmuştur. Bu politika, ilgili prosedür ve diğer eklerde belirtilen ilke ve önlemler, ADM Elektrik Dağıtım için tanımlanmış ve geçerli hedefleri temsil etmektedirler.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ;

 

ADM İnsan kaynakları Politikası aşağıdaki unsurları içerir:

 

 • Şirket,  sahip olduğu en değerli kaynağın personelleri olduğu bilincindedir.
 • İnsan Kaynakları uygulamalarında Performans ve verimlilik her durumda öncelikli olarak göz önünde bulundurulur.
 • Personel seçiminde; konusunda uzmanlaşmış, dinamik, gelişime/yeniliğe açık ve verimli kişiler seçilir.
 • Personel’ in Şirket etik ilkelerine ve Şirket’e bağlılığının artırılması sağlanır.
 • Personel’ in Şirketin politikaları, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda çalışması sağlanır.
 • İnsan kaynağı planlaması yapılırken azami verimlilik ilkesi gözetilir.
 • Personel seçiminde, işe almalarda, görevlendirmelerde, Personelin gelişimlerinin sağlanmasında, iş tanımlarının oluşturulması ve güncellenmesinde, ücret politikası oluşturulmasında ve yönetilmesinde, eğitim planlamasının yapılmasında, performans yönetimi, kariyer yönetimi gibi çalışmalarda bilimsel, denenmiş, modern ve bilimsel yöntemler kullanılarak sürekli iyileştirme usulleri ile verimlilik artırılır.