Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kamuoyu Bilgilendirmesi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kamuoyu Bilgilendirmesi

01.02.2022

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

Adm Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3. Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimi siz değerli müşterilerimizin bilgilerine sunmamız gerekmektedir.

Türkiye’de kişisel verilerin kullanılması ve korunması başta Anayasa’nın kişisel verilerin korunmasını isteme hakkını düzenleyen 20. Maddesi kapsamında güvence altına alınmış ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel verilerin, ticari amaçlarla kullanılması düzenlenmiştir.

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, yatırımların yapılması, sayaçların okunması, dağıtım sistemine bağlantı, dağıtım tesislerinin işletilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca bu kişisel verileriniz sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında sadece yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gerekenlerle ve bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

Şirketimiz bu verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca Kişisel verilerinizin:

a)    İşlenip işlenmediğini öğrenmek,

b)    İşlenmişse bilgi talep etmek,

c)    İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,

e)    Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,

f)    Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini istemek,

g)    Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,

h)    Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

i)     Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için bilgi@admelektrik.com.tr e-posta adresine kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı göndererek irtibata geçebilirsiniz. Bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şirketimiz abonelerden ve kullanıcılardan önceden izin almaksızın işbu Bildirim'de her zaman için değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Saygılarımızla.

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler